यू.सी. जालचालकेन (U.C. Web Browser) सम्‍प्रति तस्‍य नूतनं स्‍वतन्‍त्रतादिवस संस्‍करणं प्रकाशितमस्ति ।  एष: जालचालक: पूर्णरूपेण भारतीयस्‍वतन्‍त्रतादिवस्य वर्णे आच्‍छादित: अस्ति ।  नूतनं संस्‍करणमस्ति 7.8 इति । 
           अस्‍य कंचित् नूतनं वैशिष्‍ट्यमपि अस्ति ।  एतत् इतोपि सरलतया चलति पुनश्‍च तलपूर्ति: अपि इतोपि सरलतया, तीव्रतया च भवति । 


एतत् संस्‍करणं तलपरितुम् अत्र नोदयन्‍तु 

यू.सी.जालचालक: 7.8


संस्‍कृतजगत् 

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने