पुलिंग-एकवचनम्

साधारणवाक्‍यम्
नकारात्‍मकवाक्‍यम्
प्रश्‍नवाचकवाक्‍यम्
नकारात्‍मकप्रश्‍नवाचकवाक्‍यानि
स: गतवान् आसीत्
स: गतवान् नासीत्
किं स: गतवान् आसीत् ?
किं स: गतवान् नासीत् ?
वह जा चुका था
वह नहीं जा चुका था
क्‍या वह जा चुका था ?
क्‍या वह नहीं जा चुका था ?
भवान् गतवान् आसीत्
भवान् गतवान् नासीत्
किं भवान् गतवान् आसीत् ?
किं भवान् गतवान् नासीत् ?
आप जा चुके थे
आप नहीं जा चुके थे
क्‍या आप जा चुके थे ?
क्‍या आप नहीं जा चुके थे ?
अहं गतवान् आसम्
अहं न गतवान् आसम्
किम् अहं गतवान् आसम् ?
किम् अहं न गतवान् आसम् ?
मैं जा चुका था
मैं नहीं जा चुका था
क्‍या मैं जा चुका था ?
क्‍या मैं नहीं जा चुका था ?
पुलिंग-बहुवचनम्

साधारणवाक्‍यम्
नकारात्‍मकवाक्‍यम्
प्रश्‍नवाचकवाक्‍यम्
नकारात्‍मकप्रश्‍नवाचकवाक्‍यानि
ते गतवन्‍त: आसन्
ते न गतवन्‍त: आसन्
किं ते गतवन्‍त: आसन् ?
किं ते न गतवन्‍त: आसन् ?
वे जा चुके थे
वे नहीं जा चुके थे
क्‍या वे जा चुके थे ?
क्‍या वे नहीं जा चुके थे ?
भवन्‍त: गतवन्‍त: आसन्
भवन्‍त: न गतवन्‍त: आसन्
किं भवन्‍त: गतवन्‍त: आसन् ?
किं भवन्‍त: न गतवन्‍त: आसन् ?
आपलोग जा चुके थे
आपलोग नहीं जा चुके थे
क्‍या आपलोग जा चुके थे ?
क्‍या आपलोग नहीं जा चुके थे ?
वयं गतवन्‍त: आस्‍म:
वयं न गतवन्‍त: आस्‍म:
किं वयं गतवन्‍त: आस्‍म: ?
किं वयं न गतवन्‍त: आस्‍म: ?
हम जा चुके थे
हम नहीं जा चुके थे
क्‍या हम जा चुके थे ?
क्‍या हम नहीं जा चुके थे ?


स्‍त्रीलिंग-एकवचनम्

साधारणवाक्‍यम्
नकारात्‍मकवाक्‍यम्
प्रश्‍नवाचकवाक्‍यम्
नकारात्‍मकप्रश्‍नवाचकवाक्‍यानि
सा गतवती आसीत्
सा गतवती नासीत्
किं सा गतवती आसीत् ?
किं सा गतवती नासीत् ?
वह जा चुकी थीं
वह नहीं जा चुकी थीं
क्‍या वह जा चुकी थीं ?
क्‍या वह नहीं जा चुकी थीं ?
भवती गतवती आसीत्
भवती गतवती नासीत्
किं भवती गतवती आसीत् ?
किं भवती गतवती नासीत् ?
आप जा चुकी थीं
आप नहीं जा चुकी थीं
क्‍या आप जा चुकी थीं ?
क्‍या आप नहीं जा चुकी थीं ?  
अहं गतवती आसम्
अहं गतवती न आसम्
किम् अहं गतवती आसम् ?
किम् अहं गतवती न आसम् ?
मैं जा चुकी थी
मैं नहीं जा चुकी थी
क्‍या मैं जा चुकी थी ?
क्‍या मैं नहीं जा चुकी थी ?


स्‍त्रीलिंग-बहुवचनम्

साधारणवाक्‍यम्
नकारात्‍मकवाक्‍यम्
प्रश्‍नवाचकवाक्‍यम्
नकारात्‍मकप्रश्‍नवाचकवाक्‍यानि
ता: गतवत्‍य: आसन्
ता: न गतवत्‍य: आसन्
किं ता: गतवत्‍य: आसन् ?
किं ता: न गतवत्‍य: आसन् ?
वे जा चुकी थीं
वे नहीं जा चुकी थीं
क्‍या वे जा चुकी थीं ?
क्‍या वे नहीं जा चुकी थीं ?
भवत्‍य: गतवत्‍य: आसन्
भवत्‍य: न गतवत्‍य: आसन्
किं भवत्‍य: गतवत्‍य: आसन् ?
किं भवत्‍य: न गतवत्‍य: आसन् ?
आपलोग जा चुकी थीं
आपलोग नहीं जा चुकी थीं
क्‍या आपलोग जा चुकी थीं ?
क्‍या आपलोग नहीं जा चुकी थीं ?
वयं गतवत्‍य: आस्‍म:
वयं न गतवत्‍य: आस्‍म:
किं वयं गतवत्‍य: आस्‍म: ?
किं वयं न गतवत्‍य: आस्‍म: ?
हम जा चुकी थीं
हम नहीं जा चुकी थीं
क्‍या हम जा चुकी थीं ?
क्‍या हम नहीं जा चुकी थीं ?


एतानि आसन् कानिचन् वाक्‍यानि पूर्णानां वाक्‍यानां प्रति  ।  अद्य एतावत् एव अलम्  ।।  अग्रिमा कक्ष्‍यायां अर्धपूर्णकार्यानां विषये पठिष्‍याम:  ।  तावत् नमो नम: ।।

सर्वे भवन्‍तु सुखिन: , सर्वे सन्‍तु निरामया:
सर्वे भद्राणि पश्‍यन्‍तु , मा कश्चित् दु:खभागभवेत्  ।।

संस्‍कृतजगत् 


टिप्‍पणी

नया पेज पुराने