भवत: चलभाषयन्‍त्रस्‍य कृते नोकिया इण्‍टरनेटरेडियो मृदुवसनम् आनीतवान् अस्मि ।  कदाचित् भवान् मार्गे गच्‍छन् अस्ति ।  भवत: मित्राणि भवत: पार्श्‍वे न सन्ति ।  किं करवाणि इति विचार्य भवान् स्‍वभाषयन्‍त्रेण सह क्रीडन्‍नस्ति किन्‍तु सम्‍प्रति भवत: इच्‍छा अस्ति बहुविधात्‍मकानि गीतानि श्रोतुम् ।  
        यदि भवान् एतत् मृदुवसनं तलपूरयति चेत् एषा समस्‍या गच्‍छति ।  भवान् कदाचिदपि सक्रियरूपेण विविधानि गीतानि श्रृणोतु ।  एतत् मृदुवसनं केवलं नोकिया भाषयन्‍त्रेषु एव कार्यं करोति । 

एतत् तलपूरितुम् अध: नोदयतु । 

नोकिया इण्‍टरनेट रेडियो । 
तलपूर्ति:

टिप्‍पणी

और नया पुराने