Baba Sri Jagdeesh Dash and Kavi Aniruddh Muni Pandey
"Aart" (Sringirishi Aashram)

Baba Sri Jagdeesh Das Ji (Head of Sri Sringirish Aashram)
Kavi Aart Taking Bath in Saryu Maiya


       कार्तिकपूर्णिमाया: अवसरे श्री श्रृंगीऋषिआश्रमे जनानां बहु सम्मर्द: भवति स्‍नानादिकं कर्तुं सरयूमातु: पवित्रधारायाम् ।  अ‍स्‍य एव अवसरस्‍य कानिचन चित्राणि अत्र प्रकाश्‍यन्‍ते ।

टिप्‍पणी

और नया पुराने