बान्‍धवा:
यथा भवन्‍त: जानन्ति , जीमेल सेवा पूर्वमेव नूतनस्‍य संस्‍करणस्‍य सूचना दत्‍तवानासीत् ।  पूर्वं जीमेल.कॉम इति उद्घाटयतु ।यथा द्वितीये चित्रे निर्दिष्‍टमस्ति तत्र नोदयतु । 

एकं नूतनं वातायनम् उद्घटति ।  तत्र यथा तृतीये चित्रे दर्शितम् अस्ति, रक्‍तगोलके नोदनं करोतु ।
 चतुर्थे चित्रे यत्र रक्‍तगोलकं दर्शितमस्ति तत्रैव नोदनं करणीयं भविष्‍यति ।

नोदनानन्‍तरम् उपर्युक्‍ते पंचमे दृष्‍ये यथा दृष्‍यते तथैव भवत: जीमेल खाता भविष्‍यति ।  सम्‍प्रति अधिकं मा विचारयतु ।  साक्षात् नोदयतु , आनन्‍दं च स्‍वीकरोतु । 

संस्‍कृतजगत् 

1 टिप्पणियां

टिप्पणी पोस्ट करें

नया पेज पुराने