अव्‍यापत्ति: कखपफेषु वृत्ति:, रेफं स्‍वर्धू: पूरघोषेष्‍वविग्रहे


         (1) यदि विसर्गस्‍यानन्‍तरं क, ख, प, फ आगच्‍छेत् चेत् विसर्ग: तथावदेव तिष्‍ठति ।
यथा - य: कृन्‍तत ।  अगत्‍स्‍य: खनमान: ।  य: पंचचर्षणीरभि: ।  या: फलिनीर्या अफला ।

          (2) स्‍व: धू: पू: शब्‍दा: यदा समस्‍त-पदे स्‍यु: चेत् विसर्गस्‍य रकार: भवेत् ।
यथा- स्‍वर्यमा ।  धूर्षदम् ।  पूर्षतिम् ।

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने