पिता – चित्रभानुः
माता – राजदेवी
पितामह – अर्थपति
प्रपितामह – कुबेर
पुत्रः – भूषणभट्टः (क्वचित् पुलिन्दभट्ट⁄पुलिनभट्ट इत्यपि अभिधीयते) ।

सभारत्नः – महाराज हर्षस्य

प्रसिद्धरचनाः
कादम्बरी – कथा
हर्षचरितम् – आख्यायिका

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने