जन्मनाम – देवव्रत
पिता – शान्तनुः
माता – गंगा
गुरु – भगवान् परशुराम
कुलम् – कुरुकुलम्
अभिधानम् – पितामह‚ आर्यश्रेष्ठ‚ भरतश्रेष्ठ‚ ज्येष्ठकुरुः‚ गंगापुत्र इत्यादि
कौशलम् – अदि्वतीय योद्धा‚ अतिरथी‚ महाधनुर्धर
वरदानम् – इच्छामृत्युः (पित्रा प्राप्तम् वरम्)

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने