वृहत्त्रयीसाहित्यग्रन्थेषु निम्नलिखितानां त्रयाणां ग्रन्थानां समावेशः अस्ति ।
१– नैषधचरितम् (नैषधीयचरितम्)
रचनाकारः – श्रीहर्षः
सर्गाः – २२

२– शिशुपालवधम्
रचनाकारः – माघः
सर्गाः – २०

३– किरातार्जुनीयम्
रचनाकारः – भारविः
सर्गाः – १८

इति

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने