अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनूमांश्च विभीषणः 
कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः ।।
१– अश्वत्थामा
२– बलि
३– व्यास
४– हनुमान
५– विभीषण
६– कृपाचार्य
७– परशुराम
                    एते सप्त चिरजीविनः सन्ति ।।
 
इति

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने