अंकहिन्‍दीसंस्‍कृतअंग्रेजी
७१इकहत्‍तरएकसप्‍तति: Seventy One
७२बहत्‍तरद्विसप्‍तति:Seventy Two
७३तिहत्‍तर त्रिसप्‍तति:Seventy Three
७४चौहत्‍तरचतुश्‍सप्‍तति:Seventy Four
७५पचहत्‍तरपंचसप्‍तति:Seventy Five
७६छिहत्‍तरषड् सप्‍तति:Seventy Six
७७सतहत्‍तरसप्‍तसप्‍तति:Seventy Seven
७८अठहत्‍तरअष्‍टसप्‍तति:Seventy Eight
७९उन्‍यासी नवसप्‍तति:, एकोनाशीति:, उनाशीति:  Seventy Nine
८०अस्‍सीअशीति:Eighty

इति

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने