Eng

      हिन्दीभाषाया: महत्वं इतोपि वर्धमानमस्ति । भारतसर्वकारेण .भारत इति डोमेन सेवाया: शुभारम्‍भ: कृत: । गतदिवसेषु चर्चा आसीत् .भारत इति डोमेन नाम्न : । प्रधानमन्त्रिण: श्री नरेन्द्रेमोदिवर्येण अस्यम संकेतमपि पूर्वमेव दत्तमासीत् । बुधवासरे 27/04/14 दिनांके अस्‍या: सेवाया: उद्घाटनं कृतम् । प्रथमे अस्या: सेवाया: लाभ: सर्वकार्यीयानां जालपृष्ठानां कृते भविष्यति । अस्मिन् क्रमे सर्वे सर्वकार्यीयपृष्ठा : .भारत इति डोमेन उपरि संचाल्यमाना: भविष्यन्ति । अग्रिमे चरणे सामान्यजनानां कृते अपि अस्या: सेवाया: लाभ: दास्यते ।

   अन्यभारतीयभाषासु अपि .भारत सेवाया: उद्घाटनम् कृतम्, तेष्‍वपि शीघ्रमेव डोमेननेम प्राप्‍तुं शक्‍यं भविष्‍यति ।
अनेन सह एव .काम, .नेट, .संगठन्, .कम्पनी.भारत इत्येषामपि उपलब्धि: भविष्यति । 
चेत् प्रतीक्षां कुर्वन्तु अस्या: सेवाया: लाभं प्राप्तुं । शीघ्रमेव अस्माकमपि नूतनपरिचयं भविष्यति । 
इति

टिप्‍पणी

और नया पुराने