अत्र द्वौ चलचित्रौ स्‍त: । एकस्मिन् चलचित्रे फलानां नामानि संस्‍कृते (हिन्‍द्यां च) अस्ति । अपरे चलचित्रे पुष्‍पाणां नामानि सन्ति ।
    नाधिकं किन्‍तु एतौ द्वौ अपि चलचित्रौ भवतां कृते लाभदायकौ भविष्‍यत: इति आशास्‍महे ।

इति

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने