ये जना: भाषसंरक्षकं अन्‍वेषयन्ति स्‍वभाषयन्‍त्राय तेषां कृते अद्य एकं नूतन-भाषप्रमाणक: आनीतवान् अस्मि  ।
 अस्‍य प्रारम्भिकप्रयोग: नि:शुल्‍कमस्ति  ।  अस्मिन् भाषसंरक्षणसमये लघु (बीप) ध्वनि: न आगच्‍छति  । अस्‍य प्रयोग: सरलम् अस्ति  ।  एतत् तलपूरयितुम् अत्र नोदयतु  ।


डूडूभाषसंरक्षक:
                      तलपूरयतु
    एष: संरक्षक: सर्वेषु चलयन्‍त्रेषु कार्यं करोति  ।  केवलं स्‍वयन्‍त्रसंख्‍या चिनोतु अनन्‍तरं तलपूरयतु  ।  

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने