जनलोकपाल विधि: सर्वकारेण क्रियान्वितं भवेत् इति अन्‍ना हजारे महोदयस्‍य संकल्‍प: ।  तेन सह एव श्रीमान् केजरीवालमहोदय:, किरणबेदीमहोदयाश्‍च सन्ति सहभागिन: ।
सम्‍प्रति लोकपालविधेयकस्‍य सम्‍पूर्णभारते समर्थनमस्ति किन्‍तु तथापि सर्वकारस्‍य दुर्मति: अस्ति विधेयकं प्रति ।
एतस्‍य जनान्‍दोलनस्‍य कानिचन् सन्ति एतानि चित्राणि ।

पश्‍यन्‍तु , मोदयन्‍तु च ।

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने