मित्राणि 
वी.एल.सी.मीडियाचालकस्‍य सम्‍प्रति नूतनं संस्‍करणम् आगतमस्ति ।  एतत् संस्‍करणम‍कस्‍त 1.1.11 । 
अस्मिन् नूतनानि परिवर्तनानि अपि आवश्‍यकतानुसारेण कृतानि सन्ति ।  एतत् संस्‍करणं पूर्वतनसंस्‍करणात् अधिकं सौविध्‍यकरमस्ति ।  एतस्‍य तलपूर्ति श्रृंखला अध: दीयते ।  नोदयित्‍वा साक्षात् तलपूरयतु । 

वी.एल.सी. मीडियाचालक: (VLC Media Player)वी.एल.सी.द्वारा लिनक्‍सप्रयोक्‍तानां कृते डी;बी.ब्‍लास्ट मृदुवसनस्‍य अपि नूतनं संस्‍करणं प्रदत्‍तमस्ति ।  अस्‍यापि श्रृंखला अत्र अध: दीयते । 
नोदयित्‍वा तलपूरयतु । 

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने