अद्य यदा अहं स्‍वजीमेलपृष्‍ठम् उद्घाटितवान् अहं जीमेलपृष्‍ठस्‍य नूतनमेव पृष्‍ठदृष्‍यं प्राप्‍तवान्  ।  एतत् पृष्‍ठं दृष्‍ट्वा प्रथमदृष्‍ट्या एव गूगलप्‍लसपृष्‍ठस्‍य स्‍मरणम् आगच्‍छति ।

समीचीनं दृष्‍यते एतत् पृष्‍ठम् ।  पश्‍यन्‍तु स्‍व-स्‍व जीमेलपृष्‍ठम् उद्घाट्य ।

संस्‍कृतजगत्


टिप्‍पणी

नया पेज पुराने