मित्राणि
भवतां संगणकयन्‍त्रस्‍य चिकित्‍सक: सी.क्‍लीनर इति मृदुवसनस्‍य सम्‍प्रति नूतनं संस्‍करणम् आगतमस्ति ।  एतदस्ति CCleaner 3.11.1541 संस्‍करणम् ।  अस्‍य संस्‍करणस्‍य काचित् वैशिष्‍ट्यमस्ति यत् भवन्‍त: तलपूर्य स्‍वयमेव पश्‍यन्‍तु अधिकं वाचनस्‍य आवश्‍यकता नास्ति एव ।
   प्रायश: सर्वे सी.क्‍लीनस इ‍त्‍यस्‍य उपयोगं जानन्ति एव ।  अतएव अस्मिन् विषये अत्र किमपि नूतनं न लिख्‍यते । 

    एतत् मृदुवसनं तलपूरितुम् अध: दत्‍तश्रृंखलाया: उपरि नोदयतु ।सी.क्‍लीनर मृदुवसनम्
CCleaner 3.11.1541

संस्‍कृतजगत्

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने