यूट्यूब पृष्‍ठस्‍य नूतनं दृष्‍यं भवन्‍त: पूर्वमेव दृष्‍टवन्‍त: ।  सम्‍भवत: बहव: जना: प्रयोज्‍यन्‍त: अपि भवन्ति ।  अस्मिन् एव क्रमेण यूट्यूबपृष्‍ठस्‍य सम्‍प्रति नूतनं चित्रप्रबन्‍धक: प्रकाशित: अस्ति ।  अस्‍य उपयोग: तु अत्र सम्‍यकतया वक्‍तुं शक्‍यं नास्ति किन्‍तु पुरातनस्‍य अपेक्षा निश्‍चयेन सुविधाजनकमस्ति ।

अस्‍य अद्यतननं उक्‍तं दृश्‍यते ।
पश्‍यन्‍तु , प्रयोग: कुर्वन्‍तु, मोदयन्‍तु ।

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने