वर्णोच्चारणसमये अन्तस्तात् आगच्छन् वायुः (श्वासः) मुखस्य अवयवेषु स्पर्शं करोति । तेन् विकाराः (नादः) जायन्ते । यैः अवयवैः विकारस्य उत्पत्तिः भवति ते एव नादानां उच्चारणस्थानानि कथ्यन्ते । एतानि उच्चारणस्थानानि निम्नोक्तानि सन्ति ।

 1. कण्ठः 
 2. तालुः 
 3. मूर्धा 
 4. दन्तः 
 5. ओष्ठः 
 6. नासिका 
 7. कण्ठतालुः 
 8. कण्ठोष्ठम् 
 9. दन्तोष्ठम् 
 10. जिह्वामूलम् 
 11. नासिका 


इति

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने