मित्राणि
अद्य अत्र द्वौ विषयौ उपस्थातव्यौ ।
१- संस्कृतजगत् फेसबुक पृष्ठस्य (पूर्वतनस्य) मित्रसंख्या ५००० मिति जाता । यतोहि मित्रसंख्या ततोधिकं भवितुं नार्हति एव अतः सम्प्रति संस्कृतजगतः नूतनस्य पृष्ठस्यानुकरणं कृत्वा संस्कृतजगता सह स्थातुं शक्नुवन्ति भवन्तः  । नूतन श्रृंखला https://facebook.com/sanskritajagat इति अस्ति ।।

२- संस्कृतजगत् ब्लॉगपृष्ठे दृश्यमाणानां विज्ञापनानां विषये बहुधा जनानां रोषः दृश्यते । अत्र वक्तव्यमस्ति यत् वयं केभ्यः अपि धनसहयोगं न प्राप्नुमः, तस्याकांक्षापि नास्त्येव । पुनश्च धनसहयोगाय अपि कमपि नैव कथयामः । चेत् संस्कृतजगतः कार्यकर्तृनां आवश्यकतापूर्तिः तेनैव धनेन क्रियते यद्धनं विज्ञापनैः प्राप्यते । अतः भवन्तः कृपया तस्य कृते असुविधायाः अभावं भावयित्वा संस्कृतजगति समर्थनसहयोगं दीयन्तामिति ।।

भवदीयः
डॉ. विवेकानन्द पाण्डेयः
संस्कृतजगत्

इति

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने