प्रगल्‍भा स्‍वकीयान‍ायिका 

स्‍मरान्‍धा गाढतारुण्‍या समस्‍तरतकोविदा 
भावोन्‍नता दरव्रीडा प्रगल्‍भाक्रान्‍तनायका ।। 
।। साहित्‍यदर्पण 3/60।।

स्‍मरान्‍धा, गाढतारुण्‍या, समस्‍तरतकोविदा, भावोन्‍नता, दरव्रीडा, आक्रान्‍तनायका च नायिका: प्रगल्‍भा नायिका कथ्‍यन्‍ते । उपर्युक्‍तै: षड्गुणैरेता: भेदा: षड् एव ।।
 
इति

टिप्‍पणी

और नया पुराने