अंकान्‍ते सूचित: पात्रैस्‍तदंकस्‍याविभागत: ।
यत्रांको*वतरत्‍येषो*ड्.कावतार इति स्‍मृत: ।।
।।साहित्‍यदर्पण 6/58-59।।
पूर्वांकस्‍य अन्ते तस्‍यैवांकस्‍य पात्रै: सूचित: अग्रिमे अवतीर्ण: अंक: अंकावतार: कथ्‍यते । यथा - अभिज्ञानशाकुन्‍तलनाटके पंचमाकंस्‍यान्‍ते तस्‍यांकस्‍य पात्रै: सूचित: षष्‍ठांक: अविभक्‍तरूपेण अवतीर्ण: ।

इति

टिप्‍पणी

और नया पुराने