पार्श्‍वमेति प्रियो यस्‍या अन्‍यसंभोगचिन्हित: । 
सा खण्डितेति कथिता धीरैरीर्ष्‍याकषायिता ।। 
।।साहित्‍यदर्पण 3/75 ।। 

अन्‍यस्‍त्रीसंसर्गचिन्‍है: युक्‍त: नायक: यस्‍य पार्श्‍वे गच्‍छति, सा र्इर्ष्‍याकलुषिता नायिका 'खण्डिता' इति कथ्‍यते ।।
इति

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने