प्रयत्‍नस्‍तु फलावाप्‍तौ व्‍यापारो*तित्‍वरान्वित: ।। 6/72

फलप्राप्‍त्‍यर्थं त्‍वरया कृत: व्‍यापार: यत्‍न इति कथ्‍यते । यथा - रत्‍नावल्‍यां ''तथापि नास्ति अन्‍यो दर्शनोपाय इति यथा तथा आलिख्‍य यथासमीहितं करिष्‍यामि'' इत्‍यादिद्वारा रत्‍नावल्‍या: चित्रलेखनरूपी त्‍वरायुक्‍त: व्‍यापार: यत्‍न: अस्ति । 


इति

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने