संदेश

भक्ष् धातुरूपम् - आत्मनेपदम्

भक्ष् धातुरूपम् - परस्मैपदम् ।

वर्णानाम् उच्‍चारणप्रयत्‍ना: - आभ्‍यन्‍तरप्रयत्‍ना: । (वर्णों के उच्‍चारण के प्रयत्‍न - आभ्‍यन्‍तर प्रयत्‍न ) ।।