शस्‍त्रम् - हथियार
आयुधम् - अस्त्र-शस्‍त्र, आयुध
आयुधागारम् - शास्त्रागार
आहवः- युद्ध
कबन्धः- धड़
करबालिका - गुप्ती
कुन्‍त: - भाला
कारागार:- जेल
धन्विन् – धनुर्धर
प्रहरणम् - शस्त्र
प्रासः - भाला
वर्मन् - कवच
विशिखः - बाण
वैजयन्ती  - पताका
शरव्यम् - लक्ष्य
शल्यम् - बर्छी
सादिन् - घुड़सवार
हस्तिपकः – हाथीवान
कार्मुकम्- धनुष
नाराच: - बाण
कौक्षेयकः - कृपाण
वज्र: - वज्र (गदा)
गदा - गदा
छुरिका - चाकू
जिष्णुः - विजयी
तूणीरः - तूणीर
तोमरः - गँड़ासा
तूणी - तरकस
आग्‍नेयास्‍त्रम् - अग्निबाण
ब्रह्मास्‍त्रम् - अणुबम
पाशुपतास्‍त्रम् - त्रिशूल (मिसाइल)
नारायणास्‍त्रम् - परमाणु बम, महाविनाशक

इति

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने