1. सदनम् - घर
 2. भवनम् - घर
 3. कक्षा – कमरा
 4. जवनिका - पर्दा
 5. कीलः – चटकनी
 6. अर्गलम् – अर्गला
 7. अश्मचूर्णम् – सीमेन्ट
 8. कपाटम् – किवाड़
 9. अङ्गणम् - आंगन
 10. काचः – काँच
 11. कुट्टिमम् – फर्श
 12. खर्परः – खपड़ा
 13. खर्परावृत्तम् – खपरैल का
 14. गवाक्षः – खिड़की
 15. छदिः – छत
 16. भित्तिः - दीवार
 17. तृणम् – फूस
 18. त्रपुः – टीन
 19. त्रपुफलम्- टीन की चद्दर
 20. दारूः – लकड़ी
 21. नागदन्तः – खूँटी
 22. पटलगवाक्षः – रोशनदान
 23. प्रकोष्ठः – कक्ष, पोर्च
 24. प्रणालिका – नाली
 25. प्रलेपः – प्लास्टर
 26. प्रकोष्ठः - कमरा
 27. महाकक्षः – हाल
 28. लघुकक्षः – कोठरी
 29. लौहफलकम् – लोहे की चद्दर
 30. वरण्डः – बरामदा
 31. स्तम्भः - खम्भा

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने