संदेश

शरीरस्‍य अंगानि ।

संस्‍कृतप्रशिक्षणकक्ष्‍या -षष्‍ठ अभ्‍यास:

संस्‍कृतप्रशिक्षणकक्ष्‍या - पंचम: अभ्‍यास:

संस्‍कृतप्रशिक्षणकक्ष्‍या - चतुर्थ अध्‍याय:।।

शब्‍दकोष:

संस्‍कृतप्रशिक्षणकक्ष्‍या - तृतीय: अभ्‍यास:

।। संस्‍कृत-प्रशिक्षणकक्ष्‍या - द्वितीय: अभ्‍यास: ।।