लखनउ, 31 अक्‍टूबर : माल इति सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍यकेन्‍द्रे विश्‍वस्‍य सप्‍तअर्बुदतम: शिशु: जात: ।  एकस्‍या: गैरसर्वकारीयसंस्‍थाया: संकल्‍प: आसीत् यत् लखनउक्षेत्रस्‍य 'माल' इति सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍यकेन्‍द्रे विश्‍वस्‍य सप्‍तअर्बुदतम: बालक: भविष्‍यति ।  कथं ते निश्चितं कृतवन्‍त: इति एतस्‍य प्रश्‍नस्‍य उत्‍तरं नासीत् तेषां पार्श्‍वे ।

       अस्मिन् अवसरे विशिष्‍टा: जनसमूह: उपस्थित: स्‍वास्‍थ्‍यके्न्‍द्रे ।  मीडियाकर्मिण: अपि आहूता: ।  किन्‍तु इदानीं पर्यन्‍तं पुष्टि: न जात: अस्‍य यत् एतत् सत्‍यं न वा ।

टिप्‍पणी

और नया पुराने