बान्‍धवा:
भवतां समक्षे विगतदिवसे श्रीरामरक्षास्‍तोत्रं लेखरूपेण प्रकाशितमासीत् ।  तस्‍य एव प्रकाशनं सम्‍प्रति ईपुस्‍तकरूपेण क्रियते ।
भगवत: श्रीरामस्‍य एतत् रक्षास्‍तोत्रम् अस्‍माकं जीवनस्‍य रक्षणार्थं महत् उपयोगी अस्ति ।  अस्‍य नियमितपाठ: पाठकस्‍य आयुवर्धनं, यशवर्धनं, लाभवर्धनं च करोति ।
अस्‍तु तर्हि अध: प्रदत्‍तश्रृखलायां नोदयित्‍वा श्रीरामरक्षास्‍तोत्रं तलपूरयतु ।
अत्र नोदयित्‍वा ईपुस्‍तकं तलपूरयन्‍तु
ईपुस्‍तकं तलपूरितुं द्वितीया श्रृंखला

धन्‍यवादा:

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने