अवधविश्‍वविद्यालयस्‍य बहुप्रतीक्षितपरीक्षापरिणामा: सम्‍प्रति समागता: सन्ति ।  प्रायश: सर्वेषां विषयाणां परीक्षाफलं तु आगतमेव किन्‍तु इतोपि बहव्‍या: परीक्षा: सन्ति येषां क्रमश: आगच्‍छन्‍नस्ति ।  एतेषां परीक्षाणां परिणामं भवन्‍त: अधोक्‍ताषु श्रृंखलासु नोदयित्‍वा प्राप्‍तुं शक्‍यन्‍ते । 


       पीएच.डी. इत्‍यस्‍य परीक्षाफलमपि सम्‍प्रति द्रष्‍टुं शक्‍यमस्ति ।  एतस्‍य अंकतालिका अपि शीघ्रमेव आगमिष्‍यति तावत् अधोक्‍तश्रृंखलायां नोदयित्‍वा स्‍वस्‍य परीक्षाफलं पश्‍यन्‍तु । 

पीएच.डी. परीक्षाफलम् 

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने