सूत्रधारस्‍य वाकयं वा समादायार्थमस्‍य वा
भवेत्‍पात्रप्रवेशश्‍चेत् कथोद्घात: स उच्यते ।।
।। साहित्‍यदर्पण 6/35 ।।

यत्र सूत्रधारस्‍य वाक्‍यं वाक्‍यार्थं वा गृहीत्‍वा कंचित् पात्रं रंगमंचे प्रविशेत् तत्र 'कथोद्घात' इति कथ्‍यते ।।


इति

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने