• नायक: - 
  • धीरोदात्‍त 
   • दक्षिण 
   • धृष्‍ट 
   • अनुकूल 
   • शठ 
  • धीरोद्धत 
   • दक्षिण 
   • धृष्‍ट 
   • अनुकूल 
   • शठ
  • धीरललित 
   • दक्षिण 
   • धृष्‍ट 
   • अनुकूल 
   • शठ
  • धीरप्रशान्‍त 
   • दक्षिण 
   • धृष्‍ट 
   • अनुकूल 
   • शठ
टिप्‍पणम् - उपर्युक्‍तानां षोडशनायकेषु प्रत्‍येकस्‍य उत्‍तम, मध्‍यम, अधमेति त्रय: अन्‍य: वर्गीकरणश्‍च । एवं विधा आहत्‍य सम्‍पूर्ण संख्‍या 16*3= 48 सम्‍पूर्णं 48 प्रकार इति भवति नायकानाम् ।

इति

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने