कुशीलव-कुटुम्‍बस्‍य गृहं नेपथ्‍यमुच्‍यते ।।

   नेपथ्‍यं रंगभूमे: तदान्‍तरिकभागमस्ति यत्र नाटकीयाभिनस्‍य सर्वा: सज्‍जा: भवन्ति । आवश्‍यकतानुसारं वहव्‍य: वार्ता: अपि तत: क्रियते ।

इति

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने