अधिकार: फले स्‍वाम्‍यमधिकारी च तत्‍प्रभु: ।
तस्‍येतिवृत्‍तं कविभिराधिकारिकमुच्‍यते ।।
।।साहित्‍यदर्पण 6/43।।
नाटकस्‍य प्रधानफलस्‍य स्‍वामित्‍वमेव अधिकार: कथ्‍यते तस्‍य फलस्‍य च स्‍वामी अधिकारी इति कथ्‍यते । तस्‍य अधिकारे: कथावस्‍तु: एव आधिकारिककथावस्‍तु: कथ्‍यते । यथा राजशेखरकृत 'बालरामायणे' नाटके श्रीरामचन्‍द्र: रावणवधरूपीफलस्‍य स्‍वामी अस्ति अत: तस्‍य जीवनचरित्रमेव आधिकारिककथावस्‍तु: अस्ति ।


इति

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने