व्‍यापि प्रासंगिकं वृत्‍तं पताकेत्‍यभिधीयते ।।
।।साहित्‍यदर्पण 6/66।।
या प्रासंगिककथा दूरपर्यन्‍तं व्‍याप्‍यते सा 'पताका' कथ्‍यते । तस्‍या: कथाया: नायक: च पताकानायक: इति कथ्‍यते । यथा – रामायणे सुग्रीवस्‍य कथा पताका अस्ति सुग्रीव: तु पताकानायक: ।

इति

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने