अपायाभावत: प्राप्तिर्नियताप्तिस्‍तु निश्चिता ।।6/72

अपायस्‍य (विघ्‍नस्‍य, प्रतिबन्‍धकस्‍य वा) दूरीभूते सति प्रधानफलस्‍य प्राप्‍ते: निश्‍चय: एव नियताप्ति: कथ्‍यते । यथा - वेणीसंहारनाटके ''कर्ता द्यूतश्‍छलानां.........'' इत्‍यादिकथनेन भीमार्जुनयो: एकमात्रमवशिष्‍टस्‍य दुर्योधनस्‍यान्‍वेषणं एव नियताप्ति: अस्ति ।

इति

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने