शब्‍दायतेर्न (वार्तिकम्)
अनेन वार्तिकेन 'शब्‍दाययति' इत्‍यस्‍या: क्रियाया: कर्ता प्रेरणावस्‍थायां (ण्‍यन्‍तावस्‍थायां) कर्मत्‍वं न धारयति । इत्‍युक्‍ते तस्‍य कर्मसंज्ञा न भवति ।

उदाहरणम् -
शब्‍दाययति देवदत्‍तेन ।

अत्र कर्मत्‍वं न अपितु करणत्‍वमभवत् उक्‍तक्रियाया: कर्तु: ।।इति

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने