यजे: कर्मण: करणसंज्ञा सम्‍प्रदानस्‍य च कर्मसंज्ञा (वार्तिकम्) 

    यज् धातो: कर्मण: करणसंज्ञा भवति, तस्‍य सम्‍प्रदानस्‍य कर्मसंज्ञा च भवति ।

उदाहरणम् -

पशुना रुद्रं यजते ।इति

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने