रुच्‍यार्थानां प्रीयमाण:

     रुच् धातु: अस्‍यार्थजनकधातूनां च योगे प्रीयमाणस्‍य (यस्‍याय रोचते) सम्‍प्रदानसंज्ञा भवति तत्र च चतुर्थीविभक्तिप्रयोग: क्रियते ।

यथा -

हरये रोचते भक्ति: ।
देवदत्‍ताय मोदकं रोचते ।
मह्यम् संगणकम् रोचते ।

इति

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने