1. पंचमी विभक्‍ते: - अपादान कारकम् (पंचमी विभक्ति:) ।।

 2. दूरान्तिकार्थेभ्‍यो द्वितीया च - पंचमी विभक्ति: (अपादान कारकम्) ।।

 3. करणेचस्‍तोकाल्‍पकृच्‍ .... पंचमी विभक्ति: (अपादान कारकम्) ।।

 4. पृथग्विनानानाभि:.... पंचमी विभक्ति: (अपादान कारकम्) ।।

 5. विभाषा गुणेSस्त्रियाम् - पंचमी विभक्ति: (अपादान कारकम्) ।।

 6. अकर्तर्यृणे .... पंचमीविभक्ति: (अपादानकारकम्) ।।

 7. प्रतिनिधि प्रतिदान..... पंचमी विभक्ति: (अपादानकारकम्)

 8. कर्मप्रवचनीयसंज्ञा - पंचमी विभक्ति: (अपादानकारकम्) ।।

 9. अपपरी वर्जने - पंचमी विभक्ति: (अपादान कारकम्) ।।

 10. अन्‍यार‍ादितरर्तेदिक् ... पंचमी विभक्ति: (अपादान कारक) ।।

 11. यतश्‍चाध्‍व .... - पंचमी विभक्ति: (अपादान कारक) ।।

 12. गम्‍यमानापि .... पंचमी विभक्ति: (अपादानकारकम्) ।।

 13. ल्‍यब्लोपे ...... पंचमी विभक्ति: (अपादानकारकम्)

 14. भुव: प्रभव: - पंचमी विभक्ति: (अपादानकारकम्)

 15. जनिकर्तु: प्रकृति: - पंचमी विभक्ति: (अपादानकारकम्)

 16. आख्यातोपयोगे – पंचमी विभक्तिः (अपादान कारकम्) ।।

 17. अन्‍तर्धौ येनादर्शन..... पंचमी विभक्ति: (अपादान कारकम्)

 18. वारणार्थानामीप्सितः – पंचमी विभक्तिः ।।

 19. पराजेरसोढ: - पंचमी विभक्ति: ।।

 20. भीत्रार्थानां भयहेतु: - पंचमी विभक्ति: ।।

 21. जुगुप्‍साविराम.... पंचमी विभक्ति: ।।

 22. पंचमी विभक्ति: - अपादानकारकम् ।।

 

इति

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने