४२ प्रत्याहाराः
प्रत्याहारपरिचयक्रमे एव सर्वेषां ४२ प्रत्याहाराणां विवरणमत्र दीयते । सर्वे प्रत्याहाराः अकारादिक्रमेण दीयन्ते । तेषामन्तर्गतमागतानां वर्णानामपि परिचयः सविस्तरं दीयते । 1. अण् – अ इ उ
 2. अक् – अ इ उ ऋ लृ
 3. अच् – अ इ उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ
 4. अट् – अ इ उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ ह य व र
 5. अण् – अ इ उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ ह य व र ल
 6. अम् – अ इ उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ ह य व र ल ञ म ङ ण न
 7. अश् – अ इ उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ ह य व र ल ञ म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द
 8. अल् – अ इ उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ ह य व र ल ञ म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श ष स ह
 9. इक् – इ उ ऋ लृ
 10. इच् – इ उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ
 11. इण् – इ उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ ह य व र ल
 12. उक् – उ ऋ लृ
 13. एड्. – ए ओ
 14. एच् – ए ओ ऐ औ
 15. ऐच् – ऐ औ
 16. हश् – ह य व र ल ञ म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द
 17. हल् – ह य व र ल ञ म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श ष स ह 
 18. यण् – य व र ल
 19. यम् – य व र ल ञ म ङ ण न
 20. यञ् – य व र ल ञ म ङ ण न झ भ
 21. यय् – य व र ल ञ म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प
 22. यर् – य व र ल ञ म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श ष स
 23. वश् – व र ल ञ म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द
 24. वल् – व र ल ञ म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श ष स ह 
 25. रल् – र ल ञ म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श ष स ह
 26. मय् – म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प
 27. ङम् – ङ ण न
 28. झष् – झ भ घ ढ ध
 29. झश् – झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द 
 30. झय् – झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प
 31. झर् – झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श ष स
 32. झल् – झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श ष स ह 
 33. भष् – भ घ ढ ध
 34. जश् – ज ब ग ड द
 35. बश् – ब ग ड द
 36. खय् – ख फ छ ठ थ च ट त क प
 37. खर् – ख फ छ ठ थ च ट त क प श ष स
 38. छव् – छ ठ थ च ट त
 39. चय् – च ट त क प
 40. चर् – च ट त क प श ष स
 41. शर् – श ष स
 42. शल् – श ष स ह


इति

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने