संदेश

संस्‍कृतलेखनप्रशिक्षण्‍कक्ष्‍या - कारकविभक्तिप्रकरणम्

संस्‍कृतप्रशिक्षणकक्ष्‍या - दशमो अभ्‍यास: ।

पुनर्धनाढ्यः पुनरेव भोगी !! 


बाह्यक्षणेन भवतीति विचित्रमेतत !!

संस्‍कृतप्रशिक्षणकक्ष्‍या - नवमो अभ्‍यास:

संस्‍कृतप्रशिक्षणकक्ष्‍या -अष्‍टम: अभ्‍यास:

संस्‍कृतप्रशिक्षणकक्ष्‍या -सप्‍तम: अभ्‍यास: