संदेश

बोद्धारो मत्‍सरग्रस्‍ता: ..... नीतिशतकम् ।।

नीतिशतकम् - मंगलाचरणम् ।।

अष्‍टादश उपपुराणानि ।।