संदेश

पाठ : (३९) कृदन्त (६) ल्यप् प्रत्यय ||

पाठ : (३८) कृदन्त (५) क्त्वा प्रत्यय ||

पाठ: (37) कृदन्त (4) निष्ठा प्रत्यय

पाठ: (36) कृदन्त (3) निष्ठा प्रत्यय

पाठ: (35) कृदन्त (2) निष्ठा प्रत्यय

पाठ: (34) कृदन्त 1 (निष्ठा प्रत्यय)

पाठ: (33) भाववाच्य

पाठ: (32) कर्मवाच्य (पॅसिव्ह वॉईस)

पाठ: (31) सप्तमी विभक्ति (4)