संदेश

वन्दे मातरम् ।।

50 शरीरांगानां नामानि संस्‍कृतभाषायाम् (चलचित्रम्)

50 शाकानां नामानि संस्‍कृतभाषायां चित्रसहितम् ।।

कानिचन् फलानां नामानि, पुष्‍पाणां नामानि च चलचित्रमाध्‍यमेन ।।

संस्कृतगीतम्

संस्कृतगीतम्

संस्कृतगीतम्

अचतुरविचतुरसुचतुरस्त्रीपुंसधेन्वनडुहक्र्सामवाङ्मनसाक्षिभ्रुवदारगवोर्वष्ठीवपदष्ठीवनक्तन्दिवरात्रिन्दिवाहर्दिंवसरजसनिःश्रेयसपुरुषायुषव्द्यायुषत्र्यायुषग्र्यजुषजातोक्षमहोक्षवृद्धोक्षोपशुनगोष्ठश्वाः ८०८, ५।४।७७