संदेश

संज्ञोSन्‍यतरस्‍यां..... - तृतीयाविभक्ति: ।।

करणकारकम् - तृतीयाविभक्ति: ।।

द्वितीया विभक्ति: II

कालाध्‍वनोरत्‍यन्‍त संयोगे - द्वितीया विभक्ति:

अपि: पदार्थ सम्‍भावना.....- द्वितीया विभक्ति: II

सु पूजायाम् - द्वितीया विभक्ति: