संदेश

आख्यातोपयोगे – पंचमी विभक्तिः (अपादान कारकम्) ।।

अन्‍तर्धौ येनादर्शन..... पंचमी विभक्ति: (अपादान कारकम्)

वारणार्थानामीप्सितः – पंचमी विभक्तिः ।।

पराजेरसोढ: - पंचमी विभक्ति: ।।

भारतस्‍य परमवीरचक्रविजेतृणां नामानि ।

भीत्रार्थानां भयहेतु: - पंचमी विभक्ति: ।।

जुगुप्‍साविराम.... पंचमी विभक्ति: ।।

पंचमी विभक्ति: - अपादानकारकम् ।।