संदेश

जश्‍त्‍वसन्धि: (झलांSजशो न्‍ते) - व्‍यंजनसन्धि: ।।

णस् /नश् /णश धातु: - परस्‍मैपदम् ।।

शिर: शार्वस्‍वर्गात् .... नीतिशतकम् ।।

ष्‍टुत्‍वसन्धि: - उदाहरणम् ।।

कृमिकुलचितं लालाक्लिन्‍नं ... नीतिशतकम् ।।

ष्‍टुत्‍वसन्धि: - व्‍यंजनसन्धि: ।